1.

بررسی رابطه ابعاد ارتباطی خانواده و جهت گیری هدف تحصیلی

صفحه 9-23
مهدی رحیمی؛ مریم زارع

2.

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال¬گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان

صفحه 24-36
صادق نصری؛ مسلم شاهرخی؛ مجید ابراهیم دماوندی

3.

ارائه مدل پیش¬بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

صفحه 37-47
سمیه داودی

4.

رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و کمال¬گرایی با سلامت روانی

صفحه 48-57
کریم سواری

5.

اثر بسامد (حس آشنایی)تکلیف و انتظار آزمون در فراخوانی و باز شناسی واژگان

صفحه 58-73
فهیمه حقیقی؛ حسین زارع

6.

بررسی رابطۀ بین میزان استفاده از اینترنت با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه¬های پیام نور استان کرمانشاه

صفحه 73-87
بهمن سعیدی؛ مریم اسلام پناه؛ آزاد دارابی

7.

بررسی میزان آمادگی اعضای علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در استفاده از یادگیری الکترونیکی

صفحه 88-102
سمیه مطلبی شیخدرآبادی؛ محمد اورکی؛ عبدالحسین تفضلی مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب