1.

موضوعات پیشرفته در مالیه اسلامی،با تأکید بر بانکداری اسلامی

صفحه 7-19
اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی مقدم

2.

اندازه گیری کشش شاخص های فقر نسبت به تغییر قیمت گروه های غذایی،مورد ایران

صفحه 20-26
محمدرضا پورقربان

3.

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه مؤدیان و کارشناسان مالیاتی

صفحه 27-36
مهدی نصر اصفهانی؛ مهرناز نصر اصفهانی؛ محمدرضا دلوی اصفهان

4.

منحنی جی دو جانبه میان ایران و شرکای منتخب

صفحه 37-50
سعید راسخی؛ عبدا... رستمی

5.

اندازه بهینه دولت و بهره وری آن در کشورهای صادر کننده نفت، با تأکید بر ایران

صفحه 51-64
محمد سخنور؛ نادر مهرگان

6.

بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش

صفحه 65-82
زهرا گواهی؛ مجید واله

7.

ضرورت اعتبارسنجی مشتریان از دیدگاه آموزه‌های اسلامی و ارائه الگوی بهینه

صفحه 83-94
علی محمدی آشنانی؛ محمدرضا راضی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب