1.

ارائه الگوی روابط علّی جهت گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی

صفحه 7-21
محمد حسن صیف

2.

مقایسه شناخت اجتماعی کودکان دختر خانواده‌های تک‌فرزند و چند فرزند 5 و 7 ساله شهر اصفهان

صفحه 22-34
زهرا کریمیان؛ افسانه شهبازی راد؛ مارال حقیقی کرمانشاهی

3.

تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی برای زندگی دیگران

صفحه 35-47
نادر حاجلو؛ فرزانه رنجبر نوشری

4.

عملکرد در قضاوت اخلاقی شخصی و غیر‌شخصی بر اساس ابعاد تجارب هیجانی زیرآستانه‌ای مثبت و منفی

صفحه 48-61
جعفر حسنی؛ سهراب امیری

5.

بررسی نسبت روایی محتوایی و سازه ای پرسشنامه انتظارات آموزشی در زمینه محتوای درسی الکترونیکی

صفحه 62-75
سعید طالبی؛ حسین زارع

6.

تأثیر تفکر انتقادی و بافت موقعیتی در ادراک گفتمان با نقش تعدیل‌کنندگی خصوصیات شخصیت

صفحه 76-88
مهدیه رحمانیان؛ مریم زمانی؛ ناهید نوریان؛ سعید کریم نژاد

7.

نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی در رابطه با حمایت اجتماعی ادراک شده والدین و همسالان با مادی‌گرایی در دانش آموزان دوره متوسطه

صفحه 89-101
مزگان سپاه منصور؛ زهرا براتی؛ فاطمه حسینقلی

8.

مقایسه‌ خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی

صفحه 102-123
عاطفه علامه؛ منیجه شهنی ییلاق؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند

9.

تأثیر آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش پرخاشگری کلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور

صفحه 124-136
طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی

10.

کفایت هیجانی در دختران نوجوان بر اساس بهزیستی ادراک شده

صفحه 137-153
نغمه تقوی؛ پرویز آزادفلاح؛ فرشته موتابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب