1.

بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)

صفحه 1-10
محمدحسن حائری؛ اعظم امینی

2.

تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی

صفحه 11-22
علی طهماسبی

3.

تحول در نظام حقوقی حمایت از کودکان بدون سرپرست

صفحه 23-35
احمد رضوانی مفرد؛ مژده ظفری

4.

رابطۀ طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط

صفحه 36-43
جعفر عسگری؛ محسن اسماعیلی

5.

عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری

صفحه 44-58
یوسف درویشی هویدا

6.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی‌الذمه (مطالعۀ تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)

صفحه 59-68
رسول احمدی فر

7.

ماهیت و شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد مرابحه در حقوق ایران

صفحه 69-83
محمد سلطانی؛ حامد شیروانی زاده آرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب