1.

عوامل اقتصادی-اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران (با کاربرد داده‌های پانل)

صفحه 20-13
زهرا افشاری

2.

اثرات توزیع ‌مجدد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر تقاضا و رفاه خانوارها با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه

صفحه 36-21
روح اله مهدوی

3.

مطالعه توسعه مالی بین‌الملل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی

صفحه 56-37
آنامحمد آق ارکاکلی؛ محمود یحیی زاده فر؛ مهدی نوبخت

4.

شبیه‌سازی مالیات سبز بر رشد اقتصادی در ایران با کاربرد روش تعادل عمومی قابل محاسبه

صفحه 70-57
احمد جعفری صمیمی؛ الهام علیزاده ملفه

5.

مطالعه تجربی تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر رشد اقتصادی (مورد ایران)

صفحه 84-71
بهنام ابراهیمی؛ محمد واعظ برزانی؛ رحیم دلالی اصفهانی؛ مجید فخار

6.

تأثیر تکانه‌های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران

صفحه 102-85
ابوالقاسم اثنی عشری؛ کامران ندری؛ اصغر ابوالحسنی؛ نادر مهرگان؛ محمدرضا بابایی سمیرمی

7.

تحلیل تأثیر نرخ بیکاری بر اقتصاد سایه در کشورهای در حال توسعه‌‌ منتخب

صفحه 118-103
سمیه حسنوند؛ منصور زراءنژاد؛ امیرحسین منتظرحجت

8.

اثر بهبود فضای کسب وکار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا

صفحه 130-119
صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ دیمن خزالی

9.

اثر وفور درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران از کانال اثرگذاری بر عدم تعادل در بودجه و بخش خارجی

صفحه 144-131
محمد رضایی؛ کاظم یاوری؛ مرتضی عزتی؛ منصور اعتصامی

10.

نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا

صفحه 164-145
علی یونسی؛ هادی غفاری؛ محمد حسین پورکاظمی؛ فرهاد خداداد کاشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب