1.

تبیین خودناتوان‌سازی تحصیلی بر اساس عوامل مؤثر بر آن: آزمون یک مدل مفهومی جامع

صفحه 9-22
محمد سید صالحی؛ نورعلی فرخی

2.

تأثیر برنامة بازآموزی اسنادی بر هیجانات پیشرفت و مشغولیت تحصیلی دانشجویان

صفحه 23-38
زهرا گشتاسبی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ مسعود شریفی

3.

اثربخشی الگوی خلاقیت‌درمانی بر ارتقای انگیزه و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

صفحه 39-48
حمیدرضا سجادی منزه؛ علیرضا پیرخائفی

4.

ارائۀ مدل علّی قصد استفاده از آموزش برخط در بین اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور)

صفحه 49-60
محمدرضا سرمدی

5.

امید کار، انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی: وارسی یک مدل علّی در دانشجویان غیر شاغل

صفحه 61-70
علی اصغر بیانی

6.

ارزیابی کارآمدی روش یادگیری الکترونیکی در آموزش منابع انسانی:مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان مرکزی

صفحه 71-84
مجتبی رفیعی؛ هادی غفاری؛ میثم خرمی

7.

بررسی شاخص‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسش‌نامۀ هیجان‌های تحصیلی- ریاضی در جامعۀ دانش‌آموزان دورۀ متوسطه

صفحه 85-95
اکبر رضائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب