1.

بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان: رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی

صفحه 13-28
یگانه موسوی جهرمی؛ هادی غفاری؛ مهدی جلولی

2.

شوک‌های پولی و کانال‌های انتقال دهنده سیاست پولی در اقتصاد ایران: با تأکید بر کانال نرخ ارز، قیمت مسکن و اعتبارات

صفحه 29-44
رضا راعی؛ محمد جواد ایروانی؛ تیرداد احمدی

3.

میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به‌شرط تکانه‌های وارد بر اقتصاد و تأثیر تغییر در انحراف معیار تکانه‌ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

صفحه 45-60
متین سادات برقعی؛ تیمور محمدی

4.

بررسی تأثیر نرخ پس‌انداز بر تراز تجاری ایران، کاربرد رهیافت رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

صفحه 61-78
محمد مهدی برقی اسگویی؛ علیرضا کازرونی؛ بهزاد سلمانی؛ صابر خداوردیزاده

5.

بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران: مدل‌های حالت- فضا

صفحه 79-92
مهدی خدایی؛ محمد جعفری؛ شهرام فتاحی

6.

اندازه‌گیری میزان هموارسازی مخارج مصرفی خوراکی در برابر شوک‌های موقت و دائمی درآمد خانوارها در ایران

صفحه 93-106
محمد مولایی؛ عدی علی

7.

رشد اقتصادی و توسعه بازار کار ناحیه‌ای در استان‌های ایران: قانون اوکان در مفهوم فضایی

صفحه 107-122
سیاب ممی پور؛ عاطفه رضایی

8.

یکپارچگی مالی و نقش آن در همگرایی درآمد سرانه مطالعه موردی: ایران و کشورهای در حال توسعه

صفحه 123-134
منیره رفعت

9.

بررسی تأثیر نظام‌های بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران (رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف

صفحه 135-150
مجید فشاری

10.

بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران: کاربردی از مدل‌های حالت-فضا و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی

صفحه 151-168
حسن خداویسی؛ احمد عزتی شورگلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب