1.

بررسی ژن‏ های رفرنس موجود در برگ کنجد تحت تنش شوری به روش Real- Time PCR

صفحه 1-10
سمیرا شاکری؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید حمید رضا هاشمی

2.

بررسی پاسخ آنزیمی و بیان نسبی ژن‌های کاتالاز و آسکوربیت پراکسیداز به تنش خشکی تحت تأثیر سیلیکون در گیاه جو

صفحه 11-20
صبا مخلصیان؛ رحیم حداد؛ قاسمعلی گروسی؛ مریم قنادنیا

3.

تأثیر هورمون‌های اسید جیبرلیک، اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز (PAL) در مراحل مختلف رشد .Ocimum basilicum L

صفحه 21-30
سارا عبدخانی؛ محمود سلوکی؛ یعثوب شیری

4.

شناسایی مکان‌های ژنی کنترل کننده مؤلفه های جوانه زنی در جمعیت لاین‌های نوترکیب برنج ایرانی (.Oryza sativa L) تحت شرایط مختلف تنش اسمتیک

صفحه 31-45
حسین صبوری؛ شریفه محمد آلق؛ عباس بیابانی؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری؛ مهناز کاتوزی؛ محبوبه نجار عجم؛ ماهم پیراسته؛ رسول خاتمی نژاد

5.

طراحی، ساخت و استفاده از سیستم غرقاب موقت برای ریزازدیادی .Rosa damascena Mill

صفحه 47-55
علی بوش؛ احمد معینی؛ حمید دهقانی؛ زهرا موحدی

6.

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره و برخی از صفات مورفولوژیک در شناسایی کلکسیون‌های هسته .Prunus dulcis Mill

صفحه 57-75
محمد علی ابراهیمی؛ مطهره میر؛ مهرشاد زین العابدینی؛ علی ایمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب