1.

تبیین نقش خودکارآمدی‌ تحصیلی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی مبتنی بر حمایت‌ اجتماعی، خودپنداره‌ تحصیلی و ویژگی‌های ‌شخصیتی: مدل‌سازی معادلات ساختاری

صفحه 7-20
محمد سیدصالحی؛ جلیل یونسی

2.

تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

صفحه 21-32
کاظم برزگربفرویی

3.

بررسی روایی درونی و پایایی نسخة فارسی پرسش‌نامة هیجان‌های تحصیلی ریاضی در مقطع ابتدایی

صفحه 33-44
اکبر رضایی

4.

مدل عِلّی بسط یافته تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب: نقش جهت‌گیری هدف یادگیری و یادگیری خودتنظیمی

صفحه 45-56
محمدحسن صیف

5.

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیری سیار بر مهارت تفکر انتقادی و تفکر خلاق دانشجویان دانشگاه‏های استان مازندران

صفحه 57-68
آمنه امان زاده؛ منصور نعمان اف

6.

تجربیات قبلی و عملکرد تکالیف مرتبط به رایانه دانشجویان: نقش خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و جنسیت

صفحه 69-82
نصیبه پوراصغر؛ حسین زارع

7.

ارزشیابی کیفیت درونی برنامة درسی رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزشی دانشگاه پیام نور

صفحه 83-94
سید محمد شبیری؛ سیده زهرا شمسی پاپکیاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب