1.

بدبینی سازمانی و انگیزة خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل‌گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی

صفحه 11-26
حسن دانایی‌فرد؛ جلیل دلخواه؛ راضیه قنبری

2.

مروری سیستماتیک بر رهبری حکمت‌محور: یک مطالعه فراترکیب

صفحه 27-40
نیره رحمانی؛ جواد پورکریمی؛ نیکو دیالمه؛ حسین خنیفر

3.

نوع‌شناسی سازمان‌های فرهنگی مبتنی‌بر رویکرد بوم‌شناسی جمعیت سازمانی: رویکرد تحلیل شبکة خزانه

صفحه 41-56
محسن صدر؛ اکبر اعتباریان؛ رضا ابراهیم زاده؛ مرضیه پیراوی ونک

4.

تبیین مدل تصمیم‌گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت‌های دانش‌بنیان)

صفحه 57-72
امیرحسین جهانی کیا؛ محمد جواد حضوری؛ مهدی یداللهی؛ عادل آذر

5.

فهم مردم‌نگارانۀ رقابت جهت برخوردار ماندن

صفحه 73-88
نبی اله کهن

6.

بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با پنج دانشگاه باز جهان

صفحه 89-110
رضا نجاری؛ جواد معدنی

7.

مدل ارتباط گریزی سرمایه‌های انسانی در سازمان‌های دولتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

صفحه 111-122
محمد حکاک؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مؤمنی مفرد

8.

شناسایی و دسته‌بندی موضوعات رساله‌های دکتری دانشگاه‌های دولتی کشور در رشتة مدیریت دولتی در طی دورة 1390 تا 1396 بر مبنای مدل سه‌شاخگی

صفحه 123-132
محمد علی سرلک

9.

طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم

صفحه 133-152
فاطمه بهادری جهرمی؛ حسن زارعی متین؛ محمدحسین رحمتی؛ حسین اخوان علوی

10.

نوع‌شناسی مدیریت دانش در حوزة تجاری‌سازی با رویکرد طیف‌سنجی

صفحه 153-164
زیبا محمدزاده روشتی؛ علی بیرانوند؛ سعید چهره


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب