1.

تولید پروتئین دوگانه EspA- Tir از باکتری اشریشیا کلی O157:H7 در گیاه توتون (Nicotiana tobbacum)

صفحه 1-9
حسین ملکی؛ علی هاتف سلمانیان؛ جعفر امانی؛ علاء الدین کردنائیج؛ محیات جعفری

2.

مطالعه روابط ژنتیکی برخی از گونه های مختلف نعناع با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 11-21
آرش زین الدینی؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ فرزاد مرادی؛ هومن شیروانی

3.

الگوی بیان سه ترپن سنتاز در هفت گونه آرتمیزیای بومی ایران

صفحه 23-31
فاطمه پیراسته بروجنی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا عباسی؛ حسن سلطانلو؛ مجتبی رنجبر؛ سارا رییسی

4.

افزایش فعالیت ژن کیتیناز قارچ Trichoderma harzianum با استفاده از جهش القایی ناشی از پرتو گاما

صفحه 33-40
سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری؛ سید مهیار میرمجلسی؛ مهسا کریمی

5.

شناسایی آلل های کنترل کننده صفات مهم زراعی انتقال یافته از Hordeum spontaneum تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 41-48
منیره رحیمی؛ روهام عشقی؛ فرشاد ابراهیم پور

6.

تاثیر تنش گرما بر تغییرات بیانیmiR398 در گیاه افتابگردان

صفحه 49-51
ریحانه ابراهیمی؛ بهروز شیران؛ اسماعیل ابراهیمی؛ حسین فلاحی

7.

بررسی عکس العمل ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدی بر کالوس زایی، ریشه زایی و باززایی درون شیشه ای زیره سیاه ایرانی (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch)

صفحه 53-61
عبدالرضا باقری؛ فرشته مشیری؛ سارا خسروی نیا

8.

ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و غیر آنزیمی ارقام سویا در واکنش به بیماری پوسیدگی ذغالی طی مراحل رشد

صفحه 63-73
سعید نواب پور؛ شهاب میرکریمی؛ ابوالفضل مازندرانی

9.

بررسی قرابت دو گندم پوشینه‌دار با گندم‌های تتراپلویید و هگزاپلویید

صفحه 75-83
محسن اسماعیل زاده مقدم؛ فاطمه صمدی خوزانی؛ آقافخر میر لوحی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبائی

10.

بررسی الگوی بیان ژن کد کننده آنزیم S-Like RNase در مقابله با برخی بیماری‌های قارچی در گندم نان

صفحه 85-92
معصومه حبیبی؛ اسدالله آبیار فینی؛ ندا میرآخورلی؛ محسن مردی

11.

شناسایی microRNAهای مرتبط با تنش خشکی در ریشه برنج در مرحله ابتدایی رشد

صفحه 93-102
بهنام بخشی؛ محمدرضا بی‏ همتا؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ مسعود توحیدفر

12.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های پوشینه‌دار و بدون پوشینه جو دیم با استفاده از نشانگر مولکولی ریزماهواره (SSR)

صفحه 103-111
احمد اسماعیلی؛ بهناز طالبی؛ رضا دریکوند؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طهماسب حسین‌پور

13.

بررسی تغییر بیان microRNAهای تنظیم کننده فاکتورهای رونویسی SPL برنج در پاسخ به تنش خشکی

صفحه 105-115
احسان محسنی فرد؛ محمد فارسی؛ سید قاسم حسینی سالکده؛ امین میرشمسی کاخکی؛ مریم شهبازی

14.

تجزیه مکان‌های ژنی کمّی مرتبط با آنزیم‌های تحمّل به شوری در جو (Hordeum vulgare L)

صفحه 117-127
حسین جعفری؛ محمد نقی انصاری؛ محمد علی ابراهمی؛ مهدی طاهری؛ ابراهیم دستکار

15.

شناسایی ژن‌های مقاومت به زنگ‌های گندم (Lr26، Sr31، Yr9) با استفاده از PCR اختصاصی

صفحه 129-138
سعید باقری کیا؛ قاسم کریم زاده؛ محمد رضا نقوی

16.

بررسی بیان ژن کوماریل کوآنزیم‌آ-3-هیدروکسیلاز در انشعابات مختلف ریشه برنج در پاسخ به شوری

صفحه 139-146
احمدرضا معصومی؛ حسین عسکری؛ عباس سعیدی؛ مسعود سلطانی نجف آبادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب