1.

تدوین مدلی علّی بهزیستی ذهنی بر پایة تاب‌آوری تحصیلی و نقش واسطه‌ای تعامل معلم دانش‌آموز، سازگاری هیجانی و ادراک از جو مدرسه

صفحه 9-26
فاطمه انوری؛ فرزانه میکائیلی منیع

2.

اثربخشی آموزش به کمک بازی وارسازی بر اضطراب ریاضی و انگیزة ریاضی دانش‌آموزان پایة نهم

صفحه 27-36
نرگس یافتیان؛ حدیث عبدی

3.

خودکارسازی حقایق اساسی ضرب در کودکانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی: یکپارچه‌سازی یادگیری مفهومی‌ و یادگیری مبتنی بر حافظه

صفحه 37-52
سیما اقایی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ ولی اله فرزاد؛ هادی کرامتی

4.

طراحی و اعتبارسنجی برنامة درسی مبتنی بر شایستگی عمومی‌ برای دانش‌آموزان دورة دوم متوسطه

صفحه 63-74
رضا ابدام؛ عباس قلتاش؛ فایزه ناطقی

5.

روابط ساختاری بین مهارت‌های اجتماعی عاطفی و عملکرد تحصیلی: نقش میانجی‌گر انگیزش تحصیلی

صفحه 75-88
معصومه رنج بخش؛ مالک میرهاشمی؛ خدیجه ابوالمعالی

6.

ارائة مدل علّی تأثیر جهت‌گیری‌های انگیزشی و فشارآورهای تحصیلی بر خودکارآمدی پژوهشی: نقش واسطه‌ای روحیة پژوهشی

صفحه 89-102
هوشنگ گراوند؛ حمیده پاک مهر

7.

مقایسه اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی و یادگیری اجتماعی- هیجانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر مؤلفه‌های شایستگی اجتماعی- هیجانی و عملکرد تحصیلی

صفحه 103-117
صفدر نبی زاده؛ رسول کردنوقابی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب