1.

بررسی مکانیزیم‏های بیوشیمیایی مقاومت به کمبود فسفر در برنج در مسیر گلایکولیز

صفحه 1-14
سپیده ترابی؛ قاسم حسینی سالکده

2.

مکان یابی ژنتیکی خصوصیات مادگی، پرچم و پوشینه مرتبط با سیستم آمیزشی در برنج

صفحه 15-24
حسین صبوری؛ عاطفه صبوری؛ مهناز کاتوزی

3.

انتقال ژن FSTri101 کد کننده استیل ترانسفراز از قارچ Fusarium sporotrichioides به گیاه توتون و بررسی تاثیر آن در سم زدایی از تریکوتسن دی اکسی نیوالنول

صفحه 25-32
مهسا بنایی؛ فروغ سنجریان؛ غلامرضا بخشی خانیکی

4.

ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت پخت در گندم دوروم و نان

صفحه 33-41
معصومه رجبی هشجین؛ مصطفی آقایی سربرزه؛ محمدحسین فتوکیان؛ محسن محمدی

5.

کاهش میزان توکوفرول کل از طریق خاموشی ژن HPT در آرابیدوپسیس تالیانا با استفاده از تکنیک RNAi

صفحه 43-52
علیرضا عباسی؛ ناهید رعناییان؛ فریبا ابویی؛ اوو سونوالد؛ لارس فول

6.

انگشت نگاری تعدادی از ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشانگر های مولکولیAFLP

صفحه 53-60
میثم علی زاده؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمد علی ابراهیمی؛ سیدحمید رضا هاشمی

7.

اثرات موتاژن EMS بر القاء جنین‌زایی میکروسپور و باززایی گیاهان هاپلوئید در کلزا (.Brassica napus L)

صفحه 61-68
مریم توکلی؛ مهران عنایتی شریعت پناهی

8.

تأثیر سویه های مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز بر میزان بیوسنتز ترکیبات فنولی و کلروژنیک‌اسید در ریشه‌های موئین گیاه کاسنی

صفحه 69-76
سارا کبیرنتاج؛ الناز قطبی راوندی؛ فرخنده رضانژاد؛ بهزاد شاهین کلیبر

9.

همسانه سازی پیشبر 2A11 گیاه گوجه فرنگی و بررسی بیان موقت با استفاده از سیستم اگرواینفیلتریشن

صفحه 77-85
ناهید احمدی؛ حسن رهنما

10.

مطالعه کاریولوژیکی ژنوتیپ های چای (.Camellia sinensis L) موجود در ایران

صفحه 87-97
مهران غلامی؛ معصومه جمال امیدی؛ کوروش فلک رو

11.

تولید گیاهان هاپلوئید .Cucurbita pepo L از طریق القای بکرزایی توسط گردههای پرتوتابی شده با اشعه گاما

صفحه 99-108
حامد ابراهیم زاده؛ محمود لطفی؛ شیوا عزیزی نیا؛ فرنگیس قنواتی

12.

بررسی تأثیرات پرتو گاما بر خصوصیات مورفولوژیکی و آنتاگونیستی قارچ Trichoderma harzianum

صفحه 109-117
رضا مرادی؛ سمیرا شهبازی؛ حسین اهری مصطفوی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ حامد عسکری؛ سید مهیار میرمجلسی

13.

تعیین فراوانی، خصوصیات بیولوژیکی و جایگاه تبارزایی جدایه های ویروس A سیب زمینی بر اساس توالی ژن پروتئین پوششی در دو استان خراسان رضوی و مرکزی

صفحه 119-131
فاطمه حسینی؛ رضا پوررحیم؛ مژده ملکی؛ شیرین فرزادفر

14.

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره مبتنی بر ژنوم و ترانسکریپتوم در حفاظت و مدیریت ذخایر توارثی برخی از گیاهان زراعی و باغی ایران

صفحه 133-148
محمد علی ابراهیمی؛ مهرشاد زین العابدینی

15.

تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز(At.TC) در گیاه توتون (Nicotiana tabacum)

صفحه 149-156
ناهید رعناییان؛ علیرضا عباسی؛ حسن زینالی خانقاه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب