1.

اثر آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 41-52

2.

اثربخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر معنای تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه شهر مشهد

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 93-103

3.

اثربخشی آموزش مبتنی بر نرم‌افزار چند رسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر سرعت پردازش اطلاعات در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 9-22

4.

اثربخشی آموزش مبتنی بر نظریه هوش چندگانه بر مهارت‌های حل مساله و تفکر نقادانه دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 53-64

5.

اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 67-72

6.

اثربخشی بازی‌های واجی بر نادرست‌نویسی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 9-14

7.

اثربخشی مداخله مثبت اندیشی بر سرزندگی تحصیلی دانشجویان پیام نور

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 29-36

8.

اثرپذیری مارتین لوتر از ریکالدو در رویکرد انتقادی به قرآن کریم

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 11-24

9.

ادراک معلمان از برنامه درسی پنهان آموزش محیط زیست در مدارس متوسطه شهر تهران: یک رویکرد پدیدارشناختی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 87-102

10.

ارائه مدل ساختاری فرسودگی تحصیلی بر اساس جو حاکم بر مدرسه، خودکارآمدی تحصیلی و حمایت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطه استان لرستان

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 9-20

11.

ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 9-22

12.

ارائه مدل عِلی روابط جو روانی- اجتماعی کلاس و احساس دلزدگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای ارزش تکلیف

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 67-80

13.

ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 73-84

14.

ارائۀ مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی‌های دیجیتال

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 103-117

15.

آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 27-48

16.

اصول اخلاق تفسیر قرآن کریم؛ ملاحظات، مقدمات، چالش‌ها و پیشنهادها

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 25-44

17.

الگویی ساختاری از نقش واسطه‌ای خودتنظیمی و دانش و آگاهی در ارتباط بین نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی در استفاده از آنها توسط مدیران مقطع متوسطه

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 81-90

18.

اولویت‌های یادگیری مادام‌العمر در قالب سوادهای عصر حاضر از دیدگاه استادان و دانشجویان

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 65-80

19.

بررسی اثرات تجسم بر قضاوت‌های فراشناخت و عملکرد حافظه

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 21-28

20.

بررسی ادله نظریه اختصاص خطاب‌‌های قرآن به معصومان

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 45-62

21.

بررسی پیش‌بینی کننده‌های شناختی- اجتماعی سازگاری با دانشگاه در دانشجویان سال اول

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 31-44

22.

بررسی تطبیقی آموزش الکترونیکی رشته روان‌شناسی در دانشگاه‌های باز جهان

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 99-116

23.

بررسی رابطه ابعاد کارکرد خانواده و خلاقیت هیجانی با نقش واسطه‌ای سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان تیز هوش

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 81-95

24.

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 101-109

25.

بررسی رابطه ساده و چندگانه اهداف پیشرفت و حمایت اجتماعی با تعهد به مدرسه

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 63-74

26.

بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامه خودکارآمدی معلم

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 81-94

27.

بررسی شاخص‌های شخصیتی، انگیزشی/ شناختیِ خلاقیت در دانشجویان: مدل معادلات ساختاری

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 65-80

28.

بررسی مبانی رویکرد غزالی به زبان عرفانی وحی

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 63-82

29.

بررسی مبانی و ادله دام‌گستری در متون دینی

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 83-108

30.

بررسی و تحلیل گزارش‌ها و نقدهای شیخ بهایی در تفسیر عروة الوثقی پیرامون وحدت سوره‌ها و جزئیت بسمله

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 109-122

31.

پیش‌بینی مؤلفه‌های یادگیری سازمانی بر پایۀ بینش کارکنان دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 53-64

32.

پیش‌بینی نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسه براساس کیفیت زندگی در مدرسه و ادراک از کلاس درس

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 21-32

33.

تاثیر اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال‌کاری تحصیلی و استرس تحصیلی

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 21-32

34.

تأثیر آموزش تاب‌آوری بر فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 45-56

35.

تأثیرآموزش حل مسئله مبتنی برمعنویت بر ذهنیت فلسفی و سبک‌های تصمیم‌گیری دانشجویان پرستاری

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 33-40

36.

تأثیر آموزش ذهن آگاهی بر حافظه کاری و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 91-99

37.

تأثیر آموزش شناختی ارتقای امید بر خوش‌بینی و انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 85-93

38.

تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی بر عملکرد حافظه کاری بینایی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 23-30

39.

تاثیر آموزه‌های قصه‌های قرآنی به روش حلقه کندوکاو بر قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر همدان

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 9-20

40.

تأثیر حمایت از طریق ساختاردهی و مسئله‌سازی بر روی مهارت‌های خودسازمان‌دهی نوشتار، توانایی نوشتن مقاله و زمان برنامه‌ریزی کلی زبان‌آموزان

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 15-26

41.

تأثیر روش یادگیری مشارکتی جیگ‌ساو بر نیازهای اساسی روان‌شناختی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 21-30

42.

تاثیر روش بازنمایی مواد آموزشی در محیط یادگیری چند رسانه‌ای بر یادآوری واژگان با نقش میانجی‌گری سیالی کلامی

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 23-32

43.

تأثیر یک مداخله مبتنی بر نظریه چشم‌انداز آینده بر انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی و چشم‌انداز زمان

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 33-48

44.

تجارب دانشجویان دختر از مفهوم جنس در کتب درسی: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 9-20

45.

تحلیل دلالی آیه «ذَلِکَ أدنَى أن یُعرَفنَ» درباره حجاب

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 139-154

46.

تحلیل ساختاری عنصر جهاد و پیکار با نفس در سوره یوسف با تأکید بر ساختار آوایی

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 123-138

47.

تدوین چهارچوب طراحی بازی‌های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد با روش تحلیل محتوا استقرایی و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری مفاهیم

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 7-20

48.

تدوین مدل علّی تقلب تحصیلی بر اساس عوامل فردی و بافتی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 43-66

49.

تفسیر قرآن و لزوم احراز مراد جدی

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 155-172

50.

تنظیم هیجان در کودکان با اختلال یادگیری و کودکان عادی

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 69-84

51.

درآمدی بر چالش‌ها و رهیافت‌های ترجمه «کاد» منفی در قرآن کریم

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 173-188

52.

رابطة باورهای خودکارآمدی ادراک شده و تعامل معلم ـ دانش‌آموز: نقش واسطه‌ای هیجانات معلم

دوره 6، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 37-52

53.

شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش و یادگیری در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 47-56

54.

شناسایی قابلیت‌های سنجش تکوینی در محیط‌های یادگیری مجازی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 43-62

55.

طراحی الگوی ساختار سازمانی دانشگاه‌های باز و از دور (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور)

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 49-64

56.

طراحی یک سیستم خبره فازی جهت سنجش میزان رضایتمندی یادگیرنده الکترونیکی

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 79-92

57.

طراحی معماری سیستم آموزشی مبتنی بر بازخورد عاطفی ترکیبی و بررسی اثربخشی آن بر میزان یادگیری و رضایت‌مندی کاربران

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 75-86

58.

طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی تربیت اجتماعی در دورۀ متوسطۀ اول با تاکید بر اسناد بالادستی

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 95-117

59.

طراحی و ساخت ابزار میزان و نگرش به استفاده از شبکه‌های اجتماعی و بررسی رابطۀ آن با عملکرد تحصیلی

دوره 4، شماره 15، بهمن 1395، صفحه 65-78

60.

فضای مجازی و نو مفهوم‌پردازی در مؤلفه‌های تربیت دینی:چالش و ضرورتی مغفول در نظریه‌پردازی‌های تربیتی

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 23-32

61.

مدل پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس متغیرهای فردی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 7-22

62.

مدل علّی روابط باورهای هوشی و پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات: نقش واسطه‌ای اهداف پیشرفت، اضطراب رایانه و خودکارآمدی رایانه

دوره 4، شماره 14، آذر 1395، صفحه 81-91

63.

مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده در زمینه دانشگاه پیام نور

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 33-46

64.

مشخصه‌های روان‌سنجی مقیاس کارآمدی معلم برای آموزش اخلاقی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-42

65.

مقایسه کنش زبانی دانش‌آموزان پسر استعدادهای درخشان با دانش‌آموزان عادی در دوره دوم متوسطه

دوره 5، شماره 2، آذر 1396، صفحه 57-66

66.

مقایسه نیم‌رخ حافظه و توجه در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی- کاستی توجه، اختلال نافرمانی- مقابله‌جویانه و اختلال ارتباط (عملی) اجتماعی با دانش‌آموزان عادی

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 33-42

67.

مؤلفه‌های اثربخشی رهبری آموزش و یادگیری کلاس درس در مدارس متوسطه

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 65-80

68.

نقد روایی دیدگاه منظومه شمسی درباره مفهوم «السماوات السبع»

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 189-202

69.

نقش حمایت اجتماعی مدارس بر سازگاری تحصیلی: اثر میانجی رضایت از مدرسه، امیدواری و خودکارآمدی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 57-68

70.

نقش خودتعیین‌گری بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مدارس متوسطه تهران: نقش میانجی درگیری تحصیلی و نگرش به یادگیری الکترونیکی

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 85-100

71.

نقش واسطه‌ای راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در رابطة تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

دوره 6، شماره 2، آبان 1397، صفحه 49-64

72.

واکاوی رابطه‌مندی فرازهای آیه سوم سوره مائده

دوره 8، شماره 1، مهر 1398، صفحه 203-216


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب