1.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-14

2.

اثرات پراکنش کاربری های ورزشی‌- تفریحی در ترافیک درون‌شهری( نمونه موردی: شهر زنجان)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 83-92

3.

اثرات غیرخطی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی مبتنی بر رویکرد حد آستانه‌ای

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 44-11

4.

اثرات گلوتامین بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و تولید شیر گاوهای هلشتاین تازه‏زا

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 57-65

5.

اثر باز‎بودن تجارت بر نابرابری درآمدی: مورد ایران و شرکای تجاری

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 36-11

6.

اثربخشی آموزش گروهی مصون سازی در برابر استرس بر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشار خون بالا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 42-53

7.

اثر بسامد (حس آشنایی)تکلیف و انتظار آزمون در فراخوانی و باز شناسی واژگان

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 58-73

8.

اثر سقف نرخ بهره بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران به روش معادلات همزمان

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 82-69

9.

اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 90-81

10.

اختلاف مساحت در ساختمانهای پیش‌فروش: نارسایی قواعد عام در حمایت از طرف ضعیف قرارداد

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 15-26

11.

ارائه مدل پیش¬بینی پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی با تأکید بر نقش خودکارآمدی تحصیلی، درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 37-47

12.

ارائه مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر مهارت های مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 11-20

13.

ارتباط بین عوامل انگیزشی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تبریز بر اساس مدل انگیزشی ERG

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 29-38

14.

ارتباط تیپ شخصیتی D، خود - دلسوزی و حمایت اجتماعی با رفتارهای بهداشتی در بیماران کرونر قلبی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-12

15.

ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام- اس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 29-41

16.

ارزیابی WC ,WHR ,BMI و درصد چربی بدن در بانوان متقاضی تحصیل دررشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 81-94

17.

ارزیابی تأثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه بر سهم بازار در بخش صنعت ایران (رویکرد غیر‎خطیLSTAR)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 74-55

18.

ارزیابی تطبیقی شبکه شهری استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی با تاکید بر مراکز شهری

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 9-22

19.

ارزیابی سطح آگاهی و دانش شهروندان از محیط زیست (مطالعه موردی اصناف و مدیران تجاری منطقه 12 شهرداری تهران)

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 35-42

20.

ارزیابی سطح برخورداری توسعه خدمات و امکانات رفاهی گردشگری در مراکز شهرستان‌های استان فارس

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 23-34

21.

ارزیابی عملکرد بانکداری الکترونیک در بانکهای دولتی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 65-74

22.

ارزیابی قابلیت روستاهای شهرستان اردکان به منظور کاربرد انرژی خورشیدی با استفاده از GIS

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 9-18

23.

ارزیابی و مکان یابی بهینه پارک های ناحیه ای و منطقه ای شهر شیراز

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 25-36

24.

ازدیاد درون شیشه ای واریته city of leads رز (Rosa hybrid Cv. City of leads) از طریق کشت جوانه جانبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 87-95

25.

آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب و ایران (2010-1980)

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 172-149

26.

آسیب پذیری زنان روستایی مورد: روستاهای کوهپایه ای فومنات

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 35-51

27.

استخراج و شناسایی اسکوپولتین از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 49-57

28.

استفاده از تحلیل پوششی داده‏های پنجره‏ای برای تحلیل ساختار و روند کارایی شرکت‎های توزیع برق ایران

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 182-145

29.

استفاده ازتکنولوژی پروتئین نوترکیب برای تهیه آنتی بادی اختصاصی علیه ناقل بیماری رایزومونیا در چغندرقند

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 1-12

30.

استفاده از مخمر Saccharomyces cerevisiae جهت ارزیابی توانایی پروتئین ریبوزومی L3 جهش یافته (RPL3W258C/H259Y) در مقاومت به میکوتوکسین قارچ Fusarium graminearum

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 13-23

31.

افزایش در مقدار آنزیم اندوگلوکانازهای حاصل از قارچ تریکودرما رزیی با استفاده از روش تغلیظ با بوتانل

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 1-11

32.

الگوی پراکنش و شکل‌شناسی Apathya cappadocica urmiana (Reptilia: Lacertidae) در ایران

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 67-72

33.

آموزش برای توسعه پایدار، مدرسه پایدار

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 59-74

34.

آنالیز حساسیت بهینه سازی تولید و تورم در اقتصاد بر مبنای یک مدل کنترل بهینه

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 94-83

35.

انتقال ژن EXPA1 به گیاه آرابیدوپسیس تالیانا از طریق غوطه وری گل آذین

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 39-47

36.

اندازه گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی مطالعه موردی: جامعه شهری استان یزد (برنامه های سوم و چهارم توسعه)

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 68-45

37.

بازیابی ابعاد تفسیر کلامی آیه‏ «إِنِّى‏ جاعِلٌ‏‏ِ فِى‏الْأرْضِ خَلِیفَةً»

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 23-40

38.

بازکاوی اعتبار و کاربرد عقل در فهم قرآن از دیدگاه معصومان علیهم‌ السلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 115-130

39.

برآورد تابع تقاضای برق و پیش بینی آن برای افق چشم‌انداز 1404 ایران و نقش آن در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه های انرژی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 101-91

40.

بررسی اثر ال دوپا بر پیدایش وابستگی به مورفین به روش ترجیح مکان شرطی (CPP) در موش های سوری نر بالغ

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 12-23

41.

بررسی اثر تنش های دمایی و گرسنگی بر جنین زایی میکروسپور درکشت میکروسپورهای جدا شده دو رقم رز (Rosa hybrida L.) تتراپلوئید

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 73-83

42.

بررسی اثر میدان مغناطیسی ایستا بر آپوپتوزیس القایی در یاخته‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 17-23

43.

بررسی ایمنولوژیک و عملکرد استیل ترانسفراز مخمری (AYT1) در سم زدایی مایکوتوکسین دی اکسی نیوالنول در گیاهان توتون تراریخت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 73-85

44.

بررسی انتقادی نظریه حرکت جوهری ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 7-22

45.

بررسی بیان ژن های AlSOS1 و AlNHX در گیاه هالوفیت Aeluropus littoralis Parl. تحت تنش کلرید سدیم

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 27-37

46.

بررسی بیوانفورماتیکی نقش جایگاه آمینو اسیدی 134 در اختصاصیت سوبسترای آنزیم دی هیدروفلاونول 4-ریدوکتاز دخیل در بیوسنتز آنتوسیانین ها

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 63-71

47.

بررسی پروتئوم ریشه و برگ برنج تحت تنش شوری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 1-11

48.

بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری صنعت لاستیک ایران (مطالعه موردی: مجتمع صنایع لاستیک یزد)

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 70-45

49.

بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی دبیران تربیت‌بدنی

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 81-88

50.

بررسی تأثیر نام تجاری تیم‌های موفق بر میزان وفاداری هواداران در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 89-98

51.

بررسی تاکسونومیک سخت بال پوشان تاول زا (Coleoptera: Meloidae) درشهرستان اراک، ایران

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 50-62

52.

بررسی تطبیقی توسعه منطقه ای مطالعه موردی منطقه خراسان رضوی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 35-50

53.

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به خشکی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-25

54.

بررسی جنین زایی میکروسپور در هیبریدهای مختلف گندم نان (Triticum aestivum L) و معرفی پیش تیمار تنشی 2,4-D برای افزایش کارایی جنین زایی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 13-21

55.

بررسی درجه تسلط سیاست مالی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 90-69

56.

بررسی دلایل و انگیزه های حضور فارغ التحصیلان رشته های غیرتربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی، از دیدگاه اساتید

دوره 1، شماره 4، فروردین 1392، صفحه 55-62

57.

بررسی رابطة بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 39-52

58.

بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ)

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 36-23

59.

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 61-72

60.

بررسی رابطه علّی بهره وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 32-21

61.

بررسی شاخص رسیدگی نهایی تخمک (GVBD) در تاس ماهی ایرانی در شرایط in vitro به عنوان معیار انتخاب مولد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 31-40

62.

بررسی عناصر زیباشناختی (آرایه ادبی) دو رمان «سال های ابری» و «شوهر آهوخانم»

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 123-160

63.

بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 81-92

64.

بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 27-36

65.

بررسی میزان آلودگی انگلی نوچه لینگواتولا سراتا در گاو های کشتار شده درکشتارگاه تبریز

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 41-49

66.

بررسی میزان تحقق ابعاد و موءلفه های نظارت و کنترل اسلامی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 100-87

67.

بررسی مقایسه‌ای اثر اندازه بهینه هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی (مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 50-37

68.

بررسی مؤلفه های خودتوصیفی بدنی مربیان نخبه ایروبیک و آمادگی جسمانی کشور

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 21-28

69.

بررسی نرعقیمی در ارقام تجاری چغندرقند

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 77-83

70.

بررسی همزمانی سیکل های تجاری اعضای اوپک با درآمدهای نفتی

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 68-51

71.

بررسی و پیش‌بینی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه شهری ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 144-117

72.

بررسی و تحلیل چند رسم پهلوانی در متون حماسی

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 5-36

73.

بررسی و تحلیل رمان بیوتن با تأکید بر عنصر شخصیت و شخصیّت¬پردازی

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 161-183

74.

بررسی و تحلیل فضای پارک و سبز شهری شهر شیراز

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 51-70

75.

بررسی وجود شکست ساختاری در رابطه میان توسعه بخش مالی و رشد اقتصاد و استخراج میزان بهینه ارایه تسهیلات بانکی به بخش خصوصی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 54-37

76.

برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی : مناطق روستایی استان کردستان)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 61-74

77.

برون رفت از اشکال ربط سیال به ثابت از منظر ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 85-94

78.

بهینه سازی و پایش مدیریت داده‌ها درشهرک‌های صنعتی با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان، کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 55-64

79.

پاسخ های فیزیولوژیکی و متابولیکی گیاه برنج تحت شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-14

80.

پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس کمال¬گرایی و اضطراب امتحان در دانشجویان

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 24-36

81.

پیشگویی تغییرات کنفورماسیونی پروتئین HBsAg در بیماران ایرانی مبتلا به عفونت نهفته هپاتیت B به کمک ابزارهای بیوانفورماتیکی

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 49-55

82.

پهنه بندی و ارزیابی زیست اقلیم انسانی استان سمنان

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 19-36

83.

تأثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 94-71

84.

تأثیر بارگیری کراتین مونوهیدرات بر کراتین کیناز سرمی وآزردگی عضلانی ناشی از دویدن در سرازیری در مردان کوهنورد

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 44-37

85.

تاثیر برنامه تمرین مقاومتی بر مقادیر میوستاتین پلاسمایی مردان چاق غیرورزشکار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 75-80

86.

تأثیر پاسخگویی عمومی بر بهبود اعتماد عمومی شهروندان

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 64-53

87.

تاثیر پراکنش فضایی کاربریهای شهری تبریز بر آلودگی هوا

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 75-82

88.

تأثیر تزریق آسکوربات اکسیداز و آگونیست گیرنده D2 بروموکریپتین در پوسته هسته اکومبنس بر تغذیه موش¬های صحرایی نر بالغ

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 1-10

89.

تأثیر تمرین استقامتی و مصرف سیر بر حداکثر اکسیژن مصرفی(VO2max) مردان غیر فعال

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 11-18

90.

تأثیر توسعه ی مالی بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 208-173

91.

تأثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت؛ مطالعه کشورهای منتخب آسیایی

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 249-209

92.

تأثیر شش هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی بر ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص های سندروم متابولیک زنان چاق

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 27-36

93.

تأثیر یک جلسه فعالیت توان بی هوازی بر پاسخ برخی عوامل ریولوژی خون زنان جوان فعال

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 45-52

94.

تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر غلظت اندوتلین-1 و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک زنان سالمند

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 95-104

95.

تاثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیمار¬های قلبی- عروقی HS-CRPو رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 19-26

96.

تأثیر کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی زا بر توان بی هوازی دانشجویان دختر ورزشکار

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 69-74

97.

تبیین تأثیر فرم و فرآیندهای ژئومورفیک در سکونتگاه شهری یاسوج

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 37-50

98.

تجزیه و تحلیل حکایاتی از کوش نامه براساس نظریه ولادیمیر پراپ

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 103-122

99.

تحلیلی بر کمیت و کیفیت علمی مجلات حوزه برنامه ریزی شهری و شهرسازی در نشریات علمی پژوهشی کشور در سالهای 1387 تا 1390

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 71-88

100.

تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 223-183

101.

تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 80-67

102.

تحلیلی فلسفی از مبنای انسان‌شناختی و انگیزش اخلاقی در اندیشۀ علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 95-108

103.

تحلیل لندفرم ها و فرآیندهای هالوکارستی دریاچه ارومیه

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 23-34

104.

تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 39-48

105.

تحلیل میزان سازگاری پارادایم توسعه نئوکلاسیک با آموزه های اسلام

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 148-95

106.

تحلیل نابرابری منطقه ای با رویکرد عدالت اجتماعی (مطالعه موردی:استان گلستان )

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 89-104

107.

تدوین استراتژی‌های توسعه آموزش محیط زیست در مدیریت شهری با ماتریس SWOT

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 51-66

108.

تدوین عرصة زندگی بر مبنای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 23-38

109.

ترانسفورماسیون پایدار و آسان جنین بالغ برنج (Oryza sativa L. var. indica) با استفاده از روش In planta

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 49-62

110.

تعارض میان «روایات منع از تفسیر به رأی» و «لزوم تدبّر در قرآن» از نگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 87-98

111.

تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنی شهر کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 49-58

112.

تعیین نحوه توارث و مکان یابی ژن های کنترل کننده عملکرد و برخی از صفات زراعی در جو

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 35-48

113.

تغییر همزمان اسیدآمینه های Trp258 به Cys و His259 به Tyr در پروتئین ریبوزومی L3 در جهت افزایش تحمل به توکسین DON در گیاه تراریخت توتون

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 85-95

114.

تفسیر فقهی اهل بیت علیهم السلام از قصه‌های قرآنی و رهیافت‌های آن

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 49-66

115.

توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 50-33

116.

جایگاه حمل و نقل و تاثیر آن بر دیگر بخش‏های اقتصاد کشور: یک تحلیل داده-ستانده

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 238-207

117.

جدا سازی و شنا سایی قارچ‎های میکوریز آربوسکولار غالب در ریزوسفر گندم٬ جو و علف های هرز برخی مناطق زراعی شور ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 61-75

118.

جلوه‌های تفسیر عرفانی قرآن در باب اخلاق منازل السائرین

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 99-114

119.

چالش‌ها و چشم‏اندازهای توسعه مبتنی بر دانایی در ایران: نگاه از زاویه آموزش پایه

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 116-75

120.

حقیقت ایمان از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 23-32

121.

حکمت تفاوت اسلوب‌های بیانی در آیات مشابه

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 41-48

122.

رابطة فاجعه¬سازی درد، اضطراب درد، روان¬رنجورخویی، حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با ناتوانی عملکردی در بیماران روماتیسمی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 54-67

123.

رابطه ساده و چندگانه سرسختی روانشناختی و کمال¬گرایی با سلامت روانی

دوره 1، شماره 1، مهر 1392، صفحه 48-57

124.

رابطه علّیت بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه

دوره 2، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 44-11

125.

رابطه کارکرد زبانی با تیپ¬های شخصیّتی داستان « فارسی شکر است»

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 37-50

126.

رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با عملکرد شغلی در مدیران تربیت بدنی و هیأت‌های ورزشی شهراهواز

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 73-80

127.

روش‌شناسی تفسیر اطیب‌البیان

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 67-86

128.

سنجش تناسب اراضی استان مازندران بر اساس عناصر اقلیمی برای کشت کلزا با استفاده از مدل TOPSIS

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 67-80

129.

سنجش قابلیت تبدیل مؤسسات دانشگاهی به سازمانهای یادگیرنده

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 86-75

130.

سنجش و سطح بندی مناطق روستایی استان های ایران براساس شاخص های اشتغال

دوره 3، شماره 5، فروردین 1391، صفحه 105-118

131.

شاخص سازی ترکیبی توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های تمدن اسلامی و بکارگیری آن در ارزیابی جایگاه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 114-95

132.

شناخت و تهیه تقویم زیست اقلیم انسانی استان یزد

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 65-80

133.

شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سالهای 1387-1371؛ (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین)

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 182-131

134.

شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده آموزش و مشارکت مردمی در فعالیت های شهرداری تهران

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 43-58

135.

شناسایی و بررسی بیان یک پروتئین فسفاتاز 2C القا شونده توسط تنش خشکی و آبسیزیک اسید در برنج

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 23-33

136.

شناسنامه علمی شماره 1

دوره 1، شماره 1، مهر 1391

137.

صفحات آخر مجله به زبان انگلیسی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 109-110

138.

صفحات اول مجله به زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-6

139.

ضحاک، مارِ گرگسان در اساطیر ایرانی

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 78-102

140.

ضرورت بازاندیشی فکری در تهیه طرح هادی روستایی

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 81-90

141.

طراحی جهش نقطه¬ای به منظور افزایش تمایل آنتی¬بادی درمانی هرسپتین به HER2 با استفاده از روش¬های مدل¬سازی دینامیک مولکولی

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 11-16

142.

طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 37-47

143.

طرح های منطقه ای و تمرکزگرایی درساختار فضایی نظام های شهری مطالعه موردی:استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 37-54

144.

عمده ترین جریان های رمان نویسی معاصر در انعکاس روایت های اسطوره ای

دوره 0، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 51-77

145.

عوامل موثر بر مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و اولویت‌بندی آن‌ها با استفاده از اعداد فازی مثلثی

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 66-51

146.

فضای مجازی و هویت

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 5-22

147.

فهم و تبیین نفوذ کارکنان بر مدیران در بخش دولتی

دوره 1، شماره 1 (پیاپی 1)، دی 1391، صفحه 7-22

148.

کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال

دوره 2، شماره 8، آذر 1391، صفحه 22-9

149.

کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهشهای علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1391

150.

کاملیت نظام موجود از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 61-72

151.

کاوش در روش های آموزش محیط زیست از دیدگاه دانش آموزان دوره ابتدایی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 17-22

152.

کنکاشی پیرامون رابطه ی توسعه اقتصادی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در ایران: کاربردی از رهیافت رگرسیون توزیع دو جمله ای منفی

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 206-183

153.

ماهیت «لیلة القدر»، درآمدی بر فهم دوساحتی مفردات قرآنی

دوره 1، شماره 1، مهر 1391، صفحه 9-22

154.

ماهیت و آثار «خسارت‌تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 49-60

155.

مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 61-74

156.

مدلسازی تولید رواناب در حوضه آبریز رودخانه کشکان بر اساس روشهای آماری

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 81-92

157.

میزان تحمل مقادیر کم کلرید روی در سلول‏های رده لنفوئیدی B و T در محیط کشت

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 33-42

158.

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 75-83

159.

مطالعه پایداری ساختمانی آنزیم پپسین درحضور اوره

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 24-30

160.

مطالعه توسعه فیزیکی شهر بیرجند با معیار مخاطرات محیطی

دوره 3، شماره 6، مهر 1391، صفحه 93-102

161.

مطالعه فون عقرب¬های استان ایلام، غرب کشور

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 43-47

162.

مطالعه کاریوتیپی برخی از گونه های جنس اسپرس(Onobrychis)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 85-95

163.

مقایسه بهزیستی روانشناختی و رضامندی زناشویی در گروهی از زنان بارور و نابارور شهر تبریز

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 17-28

164.

مقایسه تاثیر شیوه مداخله (فعالیت هوازی، محدودیت کالری و ترکیب هر دو) در سطح انرژی مصرفی یکسان بر سطح شاخص های التهاب عمومی(فیبرینوژن وCRP) سرم زنان چاق غیر فعال

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 59-68

165.

مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 68-80

166.

مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سه ماهه های اول، دوم و سوم بارداری در زنان باردار عادی و زنان باردار تحت درمان ناباروری

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 5-18

167.

مقایسه مسئله سیر روح در فلسفه هگل و حرکت جوهری در فلسفه ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 47-60

168.

مقایسه مولکولی ناحیه ΄5 ژنوم جدایه گلستان ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (MDMV) با دیگر پوتی¬ویروسهای غلات

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 25-33

169.

مکان یابی ژن های کمی کنترل کننده برخی از صفات مربوط به کیفیت پخت و خوراک برنج با استفاده از لاین های نوترکیب خویش آمیخته

دوره 2، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 59-72

170.

مهندسی ژنتیک ژنوم هسته‌ای گیاه برای اختصاصی کردن بیان ژن در کلروپلاست با طراحی و تراریزش سیگما فاکتور هیبرید

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 35-48

171.

نیازسنجی آموزش زیست محیطی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر اصفهان

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 9-16

172.

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 85-98

173.

نظریه تشکیکی بودن وجود و کثرات عرضی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 73-84

174.

نقش اقتصادی و مواصلاتیِ دهانة اروندروددر روابط حکومتهای محلیِ منطقه با خلافت عباسی

دوره 1، شماره اول-پاییز و زمستان 91، مهر 1391، صفحه 5-17

175.

نقش آموزش محیط‌زیستی در مدیریت زباله‌های الکترونیکی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 23-34

176.

نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 99-104

177.

نقش جریانات فضایی در فرایند خزش روستایی (lمطالعه موردی: ناحیه سلیمان آباد)

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 9-24

178.

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی نمونه موردی روستای عشایری قره بلاغ

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 52-60

179.

نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 20-9

180.

نقش گیرنده‏های آندروژنی بر روی اختلالات حافظه و یادگیری در موش‏های صحرائی نر بالغ

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 25-32

181.

نقشه یابی دقیق QTL بزرگ اثر کنترل کننده تحمل به شوری (Saltol) در برنج

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 49-59

182.

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 99-113

183.

نیمرخ مهارت‌های روانی جودوکاران نخبه ایران: مورد کاربرد برای کشف وتوسعه استعداد(TID)

دوره 1، شماره 2، آبان 1391، صفحه 53-60

184.

نهادینه سازی فرهنگ زیست محیطی بر مبنای فرهنگ اسلامی

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 1-8

185.

وجود ذهنی‌ از دیدگاه ملاصدرا

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 33-46

186.

وضعیت فعالیت آنتی اکسیدانی و نارسایی قلبی در جوجه های مبتلا به سندرم افزایش فشار خون ریوی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1391، صفحه 69-80

187.

وقف به مثابه منبع تامین مالی خرد اسلامی. ارائه الگوی تشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور

دوره 2، شماره 5، اسفند 1390، صفحه 130-91

188.

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 115-129


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب